• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
abece
TÖB-DER

Tüzük

EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ-2015

Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi

 1. a) Derneğin adı “EĞİTİMCİLER DERNEĞİ”dir. Derneğin kısa adı EĞİT-DER'dir.
 2. b) Derneğin Genel Merkezi Ankara' da dır.
 3. c) Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında uygun gördüğü yerlerde şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Madde 2. Derneğin Amacı

 1. a) Ülkemizde laik, demokratik, çağdaş, bilimsel ve kamusal eğitim ilkelerinin gelişmesine katkıda bulunmak
 2. b) Eğitimcilerin örgütlü ve demokratik yaşama katılmalarını sağlamak
 3. c) Üyelerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki gereksinimlerini karşılamak

Madde 3. Derneğin Faaliyet Alanı.

Dernek; eğitim, örgütlenme, sosyal, kültürel ve çalışma ilişkileri alanlarında faaliyet gösterir.

Madde 4. Derneğin Çalışma Koşulları

 1. a) Üyelerin ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarda bulunmak
 2. b) Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, toplantılar ve gösteriler yapmak, sergiler açmak, yayınlar yapmak, yarışlar düzenlemek, ödüller koymak
 3. c) Temel insan haklarını, özgürlüklerini, Laik eğitimi korumak için benzer amaçlar taşıyan öteki kuruluşlarla işbirliği yapmak
 4. d) Eğitimcilerin ve yakınlarının çocuklarına eğitimleri süresince burs vermek, bu amaçla fon oluşturmak, yurtlar açmak
 5. e) Üyelerinin yiyecek, içecek gibi zorunlu ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 6. f) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla lokal açmak ve işletmek,
 7. g) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 8. h) Amacı gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, dükümün ve yayınları temin etmek, gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile İlişkilerine Dair Kamu hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler hazırlamak, hibe desteğinden faydalanılan projelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Madde 5. Derneğe Üye Olma Koşulları.

İlgili yasalara ve yönetmeliklere göre üyeliğe engeli bulunmayan aşağıdaki kişiler derneğe üye olabilir.

 1. a) Eğitim işkolundan emekli olanlar ya da çeşitli nedenlerle ayrılmış bulunanlar,
 2. b) Eğitim işkolunda çalışanlar,
 3. c) Öğretmenlik statüsünü kazandıkları halde öğretmenlik yapmayanlar ya da yapamayanlar,
 4. d) Şube üye sayısının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla öğretmenlik mesleğine gönül vermiş, eğitime hizmet eden ve öğretmen dostu olan diğer mesleklerden kişiler.

Madde 6. Onursal (Fahri) Üye

Eğitimbilim alanına ve eğitim çalışanlarının örgütlenmesine önemli katkılarda bulunan kişiler Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu Kararıyla derneğe onursal (fahri) üye kaydedilebilir.

Madde 7. Derneğe Üye Olma Şekli.

Derneğe üye olmak isteyenler, şube bulunan yerlerde şubeye; bulunmayan yerlerde en yakın şubeye başvurur ve üye giriş bildirimini doldurur. Şube Yönetim kurulları otuz gün içinde başvurulan karara bağlar. Şubeler, üyeliğe kabul edilenleri bir ay içinde Genel Merkeze bildirirler.

Madde 8. Üyelerin Hakları.

Üyeler dernek olanaklarından eşit olarak yararlanırlar. Üyelerin seçme ve seçilme hakları sınırlanamaz. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal (Fahri) üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 9. Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Ödenti.

Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık ödenti ve giriş aidatı miktarı Genel Merkez Genel Kurulu tarafından belirlenir. Onursal (Fahri) üyeler ödenti ödemek zorunda değildir.

Madde 10. Üyelikten Çıkma.

Her üye önceden yazılı bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Madde 11. Üyelikten Çıkarılma

 1. a) Dernek amacına aykırı davranışlarda bulunanlar; derneğin toplumsal statüsüne ve tüzel kişiliğine zarar verenler; dernek çalışmalarını ağır biçimde aksatanlar dernek üyeliğinden çıkarılır.
 2. b) Üyelikten çıkarılma koşulları oluştuğunda; üyenin bağlı olduğu şube yönetim kurulu karar verir.
 3. c) Şube Yönetim Kurulu’nun kararına, izleyen ilk Şube Genel Kurulunda itiraz edilebilir. Şube Genel Kurulunun kararı kesindir.

Madde 12. Üyelikten Düşme

 1. a) Üyenin ölmesi,
 2. b) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması ya da üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi,
 3. c) Yıllık üyelik ödentisinin yazılı bildirime rağmen otuz gün içinde ödenmemesi,
 4. d) Üyelik sıfatını herhangi bir nedenle yitirenlerin üyelik hakları, ödentinin ödenmediği günden itibaren kalkmış sayılır.

Madde 13. Derneğin Organları

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu
 4. d) Onur Kurulu
 5. e) Şubeler

GENEL KURUL

Madde 14. Kuruluşu.

Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır.

Şu üyelerden oluşur:

 1. a) Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asıl üyeleri ve şube başkanları,
 2. b) Üye sayısı 20 ve daha az olan şubeler için bir, üye sayısı 20’den fazla olan şubeleri için her 20 üye için bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilmiş üyeler.

Madde 15. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri.

 1. a) Yönetim, Denetleme, Onur Kurullarını seçmek, bu kurulları aklamak ya da haklarına dava açmaya yetki vermek,
 2. b) Dernek Tüzüğünü değiştirmek,
 3. c) Dernek genel kurulunca seçilen organların raporlarını incelemek,
 4. d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek,
 5. e) Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak,
 6. f) Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi yada ipoteğin çözülmesi, bağışlanması yada devredilmesi konularında yönetim kuruluna yetki vermek,
 7. g) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek yada kuruluşlara üye olarak katılmasına yada ayrılmasına karar vermek,
 8. h) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,
 9. i) Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuatla genel kurulca yapılması belirtilen ve tüzüğünde öngörülen görevleri yapmak,
 10. j) Derneğin feshine karar vermek.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 16.Olağan Toplantı.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ayında yapılır.

Madde 17. Olağanüstü Toplantı.

Yönetim ya da denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır. Denetleme kurulu ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu, bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa, ilgili yasaların ve yönetmeliklerin hükümleri uygulanır.

Madde 18. Genel Kurul Çağrı Usulü.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezi'nin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde 19. Genel Kurul Toplantı Usulü.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Madde 20. Toplantı Yeter Sayısı.

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları tam sayı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 21.Toplantıda Görüşülecek Konular.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunanların en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 22.Genel Kurulda Oy Verme ve Karar Alma Usulü.

Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Dernek organlarının seçimi gizli oy, açık sayımla yapılır. Aynı usul gerekli görüldüğü hallerde bunun dışındaki konularda da uygulanır.

YÖNETİM KURULU

Madde 23.Kuruluşu.

Yönetim kurulu, genel kurulca üyeler arasında gizli oyla seçilen yedi asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin genel kurulda aldıkları oy sıralamasına göre göreve çağırılması zorunludur.

Madde 24.Görev ve Yetkileri

 1. a) Derneği temsil eder ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verir.
 2. b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.
 3. c) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

ç) Kendi arasında, genel başkan, genel sekreter ile genel saymanı salt çoğunluk esasına göre seçer.

 1. d) Genel kurula sunulmak üzere çalışma raporu hazırlar. Yasalar, tüzük hükümleri ve genel kurulun direktifleri çerçevesinde kararlar alır.
 2. e) Yıllık dönem içinde bütçe tasarısı ve kadro çizelgesi düzenler. Genel kurulun oyuna sunar.
 3. f) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli alanlarda birimleri kurar, iç yönetmelikler hazırlar.
 4. g) Yasalardan, tüzükten, hazırlanacak iç yönetmeliklerden doğan her türlü çalışma yapmak görev ve yetkisine sahiptir.

MADDE 25. Yönetim Kurulu Toplantıları

 1. a) Yönetim Kurulu on beş günde bir olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini genel sekreter hazırlar ve toplantı gündemini önceden üyelerine duyurur. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak istediği hususlar da gündeme konur.
 2. b) Genel başkan, onun bulunmadığı durumlarda, genel sekreter yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca dört üyenin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel sekreter tarafından olağan üstü toplantıya çağrılır.
 3. c) Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk oyu ile alınır.

ç) Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam on toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden düşmüş sayılır.

Madde 26. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse. Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuku hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

GENEL BAŞKAN

Madde 27. Genel Başkan, yönetim kurulu üyeleri arasından yönetim kurulunun ilk toplantısında “salt çoğunluk” ile seçilir.

Madde 28. Yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı güvensizlik önerisiyle yönetim kurulu toplantısında, genel başkan hakkında görüşme sonucunda, "güven oylaması" yapılır. Bu oylamada yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile "güvensizlik" beyan ederse genel başkan çekilmiş sayılır. Aynı toplantıda önceki usule göre yeniden genel başkan seçimi yapılır.

Madde 29. Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

 1. a) Genel başkan, yönetim kurulu adına derneği birinci derecede temsil eder. Gerektiğinde dernek adına demeç verir.
 2. b) Yönetim kuruluna başkanlık eder.
 3. c) Derneğin genel kurulu, denetleme ve onur kurulları dışında kalan organ ve bürolarının başkanı ve birinci derecede üstüdür.

ç) Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanır.

Madde 30. Genel başkanlığın boşalması durumunda bu görevi yönetim kurulu yeniden genel başkan seçinceye kadar genel sekreter yürütür.

GENEL SEKRETER

Madde 31. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ilk toplantısında salt çoğunlukla seçilir. Yönetim kurulu üyelerinden üçte birinin yazılı güvensizlik önerisiyle hakkında acilen görüşme sonunda yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu güvensizlik beyan ederse, bu görevinden çekilmiş sayılır. Aynı toplantıda, aynı şekilde yeniden genel sekreter seçilir.

Madde 32. Görev ve Yetkileri:

 1. a) Genel sekreter, genel merkezde bulunan bütün çalışma bölümlerinin üstüdür.
 2. b) Tüzük genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre derneğin her türlü yazışmalarını düzenli şekilde yürütür.
 3. c) Yönetim kurulunun kendisine verdiği diğer işleri yapar.
 4. d) Genel başkanın bulunmadığı ya da genel başkan görevlendirdiği durumlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 5. e) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında genel başkana karşı birinci derecede yardımcı ve sorumludur.
 6. f) Genel başkanın bulunmadığı durumlarda genel başkanın yetki ve görevlerini yürütür.

GENEL SAYMAN

Madde 33. Genel sayman, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ilk toplantısında salt çoğunlukla seçilir. Çekilmesi yerine yenisinin seçilmesi genel sekreterde olduğu gibidir.

Madde 34. Görev ve Yetkileri:

 1. a) Derneğin mali işlerinden birinci derecede sorumludur.
 2. b) Derneğin gelirlerinin, üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yapar. Yasal açıdan zorunlu defter ve kayıtların düzenli biçimde günü gününe tutulmasını sağlar.
 3. c) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin. Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, yönetmeliklere, bütçe ve kadro cetvellerine uygunluğunu denetler.
 4. d) Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla yönetim kurulunca belirlenecek avanstan harcamalar yapar.
 5. e) Derneğin demirbaş defterlerini tutar.
 6. f) Yönetim kurulunun vereceği görevleri yapar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Madde 35. Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DENETLEME KURULU

Madde 36. Genel kurulun, dernek üyeleri arasındaki iki yıl içinde seçtiği üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu, kendi arasında bir başkan seçer. Başkanın çağrısı üzerine, yılda en az iki kez toplanır. Yönetim kurulunun isteği üzerine de denetleme yapar.

Madde 37. Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a)Derneğin tüzüğünde belirtilen amaçların gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullerde belirtilen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi; yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

b)Yapacağı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir. Bu raporlarda saptadığı eksik ve aksaklıkların düzeltilmesini yönetim kurulundan ister. Denetleme yılda iki kezden az olamaz.

ONUR KURULU

Madde 38. Genel Kurulca, Dernek üyeleri arasında iki yıl için seçtiği üç asıl, üç yedek üyeden oluşur.

Madde 39. Onur Kurulu, disiplin yönetmeliğine göre çalışır. Yönetim ya da şube yönetim kurullarınca onur kuruluna sevk edilen üyelerin işlerini görüşür ve karara bağlar.

ŞUBELER

Madde 40. Şubelerin Kuruluşu:

Genel Kurul kararıyla, yurtiçinde ve yurt dışında uygun gördüğü yerlerde şubeler açabilir.

 1. a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,
 2. b) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. c) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
 4. d) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye\'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
 5. e) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
 6. f) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren Merkez Yönetim Kurulu kararının fotokopisi,
 7. g) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

Madde 41. Şubelerin Organları:

Şube organları şunlardır:

 1. a) Şube Genel Kurulu,
 2. b) Şube Yönetim Kurulu
 3. c) Şube Denetleme Kurulu

Madde 42. Şube Genel Kurulu:

 1. a) Şube genel kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur.

Şubeler;

 1. a) Şubeler, Genel Merkezin belirleyeceği seçim takvimi doğrultusunda üç yılda bir olağan olarak toplanır. Şube genel kurulu olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
 2. b) Şube genel kurulu, şube organlarını ve dernek genel kuruluna katılacak delegeleri seçer
 3. c) Şube genel kurulu, şubenin gelir ve giderlerini, organların çalışmalarını inceler, sorumlulukları aklar ya da mahkemeye sevklerine karar verir.
 4. d) Şube genel kurulu, yönetim kurulu ve şube denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine şube yönetim kurulunca olağanüstü genel kurula çağrılabilir.

Madde 43. Şube Yönetim Kurulu.

Şube yönetim kuruluna şube genel kurulunca beş asıl, beş yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu kendi arasında bir başkan, bir sekreter, bir sayman seçer. Dernek yönetim kurulu tarafından atanan şubeler, en geç altı ay içinde kendi Genel kurullarını toplarlar. Şube yönetim kurulu üyelerinden en az üçü tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir, iç organlar kurar, iç yönetmelikler hazırlar ve uygular.

Madde 44. Şube Denetleme Kurulu.

Şube Denetleme Kurulu, Şube genel kurulunca seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Şube denetleme kurulunun çalışma usulü; görev ve yetkileri; genel merkez denetleme kuruluyla ilgili olarak bu tüzükte belirtilen hükümlerin şubelere uygulanması şeklindedir.

Madde 45. Şubelerin Genel Kurulda Temsili;

Şubeler genel merkez genel kurulunda bu tüzüğün ilgili maddelerine göre seçilen genel merkez delegeleri tarafından temsil edilir. Genel merkez delegelerinin yedekleri seçilmez.

Temsilcilikler

Madde 46. Merkez Yönetim kurulunca, yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir.

Temsilcilikler şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla birlikte temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Danışma Kurulu

Madde 47.

 1. a) Derneğin genel durumunu gözden geçirmek, güncel ve dönemsel sorunlarla ilgili çözüm önerileri üretmek ve genel merkez ile şubeler arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla yılda en az bir kez Merkez Yönetim Kurulunun çağrısıyla Danışma Kurulu toplantısı yapılır.
 2. b) Danışma Kurulu; Merkez yönetim, denetleme, onur kurulu asıl üyeleri ile şube başkanlarından oluşur. Merkez yönetim kurulunun gerekli gördüğü bilim insanları ile deneyimli örgütçüler de danışma kuruluna çağrılabilir.
 3. c) Danışma kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir, dernek organlarını bağlamaz.

Defter ve Kayıtlar

Madde 48. Dernek genel merkezi ve şubeler Dernek Yasasında belirtilen defter ve kayıtları tutarlar.

Derneğin Gelirleri

Madde 49. Derneğin Gelirleri şunlardır:

 1. a) Derneğin gelirleri üye ödentileri, bağışlar, dernek faaliyetlerinden sağlanan gelirler ve öteki gelirlerdir.
 2. b) Şube yönetim kurulları, topladıkları yıllık ödenti miktarının yüzde 25’ini 6 ayda bir genel merkezin hesabına gönderirler.
 3. c) Dernek genel merkezi zorunlu durumlarda ve olanaklarına göre şubelere maddi yardımda bulunabilir.
 4. d) Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Bu miktarın üzerindeki para derneğin banka hesabına yatırılır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 50.Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 51. Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü dür.

Madde 52. Derneğin Feshi

Derneğin feshine, dernek kurulu karar verir. İlk toplantıda tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk sağlanamazsa genel kurul ikinci kez toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim, denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Madde 53. Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi

Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi Derneğin feshine karar veren genel kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren genel kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğini de karara bağlar.

Madde 54. Herhangi bir nedenle kapanan dernek şubesinin defteri, kayıtları, taşınır, taşınmaz malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim işlemi, şubenin son yönetim kurulunca yapılır. Mal ve paraların teslim edilmemesi durumunda şubenin son Yönetim Kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa bu para ve malları yeni şubeye devredilir.

Madde 55. Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu’na ve ilgili mevzuata göre hareket edilir.

Bu tüzük 55 maddeden ibarettir.

GEÇİCİ MADDE 1. Merkez Yönetim Kurulu için 7asil, 7 yedek üye seçimi bu Genel Kurul’da uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2. Olağan Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ayında yapılır değişikliği bundan sonraki ilk Genel kurul ’da uygulanır.

Tüzük Değişikliğinin Gerçekleştirildiği Dönem’de görevde bulunan Genel Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Bölümü:

Genel Başkan: Mustafa DEMİR

Genel Sekreter: Mustafa ECEVİT

Mali Sekreter: Nihat KIZILOK

Üye: Mehmet DURDU

Üye: Muzaffer YALÇIN

Üye: Aliye AYHAN

Üye: Fahrettin EŞGÜNOĞLU